aktualizované: 15.05.2022 08:54:30 

Západoslovenský zväz karate‚ o.z.

Zásady správania sa na súťaži

1. Súťažiaci je povinný sa dostaviť na súťaž  minimálne 30 minút pred  stanoveným časom začiatku registrácie.

2.  Pri registrácii je povinný predložiť platný preukaz SZK alebo ZsZK.

3. Na súťažnú plochu pred začiatkom súťaže ( jedná sa o prípady ak v priestoroch v ktorých  prebieha súťaž nie je priestor  pre rozcvičovanie )  môžu vstupovať pretekári len za účelom rozcvičenia, je zakázané aby sa súťažiaci v priestoroch súťažnej plochy naháňali alebo vykonávali inú činnosť ako je hore uvedená. 

4. Súťažiaci je povinný do jednej minúty od vyhlásenia jeho mena nastúpiť na stretnutie, ak tak neučiní bude z denej súťažnej kategórie vylúčený - Kiken.

5. V priestoroch súťažnej plochy sa počas súťaže môžu zdržiavať len rozhodcovia, funkcionári zväzu, usporiadatelia, lekári,  súťažiaci a ich tréneri ktorí su zainteresovaní  v danom stretnutí. 

6. Podľa platných Pravidiel rozhodovania SZK nemôže nikto  osobne krizovať alebo protestovať rozhodnutia panelu rozhodcov, proti formálnemu porušeniu pravidiel tak môže učiniť len osoba poverená vedením výpravy a to podaním oficiálneho protestu.

7. Všetci funkcionári, rozhodcovia, súťažiaci, tréneri a osoby zainteresované na súťaži su povinné dodržiavať stanovené predpísané nariadenia a uznesenia orgánov ZsZK.

8. Osoby ktoré sprevádzajú členov klubu na súťaži môžu na základe Disciplinárneho poriadku v prípade nevhodného správania sa spôsobiť zahájenie disciplinárneho konania voči klubu ktorého súťažiacich  sprevádzajú.